PRAVIDLA SOUTĚŽÍ SOLUNA FB

Pravidla online soutěže – Valentýn

 

Pořadatel soutěže: SOLUNA s.r.o. , Jana Bašty 356, 267 27 Liteň, IČ 03196020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228561 (dále jen "pořadatel"). 

 

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“). 

 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.

 

Termín soutěže:  9. 2. 2024 – 14. 2. 2024 

 

Podmínky soutěže a ceny: 

 

Soutěžte s námi o 1x Stříbrné náušnice s růžovými zirkony FRANCY na patent v hodnotě 1954,- Kč

 

 

Soutěžit můžete do středeční půlnoci 14. února. 

Kompletní pravidla naleznete na Pravidla soutěží SOLUNA (solunasperky.cz) 

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Proběhne 15. 2. 2024 prostřednictvím komentáře na Facebooku pod příspěvkem bude vyhlášení výherců. 

 

Vyzvednutí nebo zaslání výhry: Osobní vyzvednutí na adrese SOLUNA s.r.o., Vlkova 17, 130 00 Praha 3, nebo zaslání přes Českou poštu nebo Zásilkovnu na uvedenou adresu výherce, kterou zašle na e-mail info@solunasperky.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Facebooku, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu zveřejnění příspěvků soutěže. 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na e-mail adrese správce info@solunasperky.cz odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud. 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce.

Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Facebook, SOLUNA s.r.o.. 

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. 

 

Další důležité podmínky soutěže: 

 • Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob. 
 • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel na www.solunasperky.cz 
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 
 • Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v SOLUNA s.r.o., Vlkova 17, 130 00 Praha 3, nebo poskytnout adresu a způsob doručení přes Českou poštu nebo Zásilkovnu
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 
 • Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. 
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům 
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže. 
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a

propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Meta.

 

Tato pravidla Soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uložena v sídle Organizátora a dále zveřejněna na webových stránkách: https://www.solunasperky.cz/. Tato Soutěž se řídí českým právem. V Praze dne 7.2.2024